Pokyny jak provést BTK – bezpečnostně technickou kontrolu přístroje

V zájmu a odpovědností každého poskytovatele zdravotní péče je, aby přístroje, které k poskytování péče používá, řádně fungovaly a byly bezpečné. BTK provádíme důkladně v naší laboratoři. Vadné přístroje zároveň opravíme a vrátíme do bezvadného stavu.
Přístroj k nám můžete odeslat poštou nebo prostřednictvím jiného přepravce. Můžete si též objednat našeho servisního technika, aby přepravu zajistil.

  1. Před odesláním přístroje prosím vyplňte formulář BTK a přiložte jej k přístroji. Formulář stáhnete stisknutím modrého tlačítka. Vyplňte pouze žlutě označená pole.
  2. Přístroje zašlete na naši adresu: SEIVA s.r.o., Schnirchova 8, 170 00 Praha 7.
  3. Nezapomeňte přibalit příslušenství: K EKG a EKG holterům pacientský kabel, k ABPM (TK holterům) tlakové manžety.

Přístroje musí být čisté a vydesinfikované! Děkujeme

Často kladené dotazy k BTK

Co je to BTK?

Bezpečnostně technická kontrola (dále jen BTK), nebo někdy lidově revize, (skutečné revize nemají s BTK nic společného) jsou kontroly stavu, správné funkčnosti a bezpečnosti zdravotnických přístrojů. Jedná se o povinnou kontrolu zakotvenou v legislativě.

Proč BTK?

Poskytovatel zdravotních služeb je odpovědný za stav přístroje – zdravotnického prostředku. Je v zájmu každého poskytovatele, aby jím používané přístroje byly v bezvadném stavu.

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je zákonem stanovená kontrola – povinnost pro zdravotnická zařízení. BTK pomáhá zajistit, aby zdravotnický prostředek byl stále provozuschopný, funkční, s pdpovídajícími výkonovými charakteristikami, vhodný ke klinickému užití – stále vyhovovat technickým požadavkům pro dané vyšetření/ošetření a v neposlední řadě musí být i bezpečný – pro pacienta, pro obsluhu a pro okolní prostření (aby např. nezpůsobil požár). BTK jsou povinné ze zákona. Bez řádného provedení bezpečnostně techniské kontroly u osoby pověřené výrobcem nelze zdravotnický prostředek používat!

Kdo může BTK kontroly provádět?

Výhradně naše společnost SEIVA s.r.o. provádí periodické bezpečnostně technické kontroly svých výrobků. Jako výrobce vlastníme metodické postupy, jak kontroly našich přístrojů provádět, jaké parametry měřit a hodnotit a jak tyto parametry interpretovat.

Většina našich přístrojů je vybavena diagnostickou pamětí, do níž se ukládají chybové stavy a další důležité hodnoty. Naše speciální diagnostická zařízení vyvinutá vždy speciálně pro konkrétní přístroj touto cestou odhalí velkou část možných problémů ještě dříve, než si jich zákazník vůbec všimne.

Během BTK přístroj podle potřeby opravíme, nastavíme a uvedeme do náležitého stavu. Našim zákazníkům poskytujeme současně i výhodu prodloužené několikaleté záruky na naše výrobky.

Proč nemůže BTK provést jakýkoli servis?

Zákon požaduje, aby ten, kdo BTK provádí měl odpovídající prostory, vybavení, personál s příslušnou kvalifikaci. Musí mít pověření a metodiku výrobce. U každého přístroje je totiž nutné kontrolovat něco jiného, a ten kdo kontroluje se musí od výrobce dozvědět, jaké parametry jsou ještě přípustné a jaké už ne!

Kontrolovat zdravotnický prostředek podle norem ČSN EN 60601-1 a dalších totiž nestačí. To proto, že každý výrobce sám rozhoduje o tom které požadavky norem a zda vůbec normy u konkrétní konstrukce využije a co musí vzhledem ke konstrukci zpřísnit a podobně.

Svůj přístroj tedy svěřte buď výrobci, nebo autorizovanému servisu výrobce.

Jak v praxi BTK probíhá?

BTK provádíme v naší laboratoři my sami, jako výrobce. Samotnou kontrolu provedeme obvykle v den doručení přístroje. Přístroj, včetně pacientského kabelu k nám můžete zaslat sami, nebo si můžete objednat našeho obchodního zástupce či servisního technika, aby k vám dojel, přístroj odpoji a odvezl a pak opět přivezl. BTK můžete také spojit s plánovanou návštěvou kongresu, či jinou vaší plánovanou nepřítomností v ordinaci.

Důkladná kontrola probíhá v naší laboratoři a používá se při ní těžko převozitelné přístrojové vybavení.
Výhoda důkladné kontroly spočívá mimo jiné v tom, že jsme mnohdy schopni odhalit i problémy, která se zatím navenek nijak neprojevily. Drobné problémy odstraňujeme automaticky, větší pak po telefonické domluvě s majitelem přístroje. Opravy jsou přitom levné – jako výrobce jsme schopni identifikovat a opravit konkrátní součástku a ne vyměňovat celou desku plošných spojů.
Vycházíme také z filozofie, že je lépe problém odstranit dříve než nastane, než se s ním pak potýkat v nejméně vhodném okamžiku.

Jak často se BTK provádí?

Obvyklá periodicita kontrol je u všech značek přístrojů jeden rok.

Kdo dodržování pravidel BTK kontroluje?

Kontrolní činností jsou podle okolností oprávněny různé orgány: SÚKL Praha, VZP, ČOI a Státní úřad inspekce práce Praha.

Jaké hrozí sankce ze strany státu?

Ze strany orgánů státní správy mohou být uloženy sankce až do výše 2 milionů korun.

Časté omyly – aneb neplaťte zbytečně

BTK není totéž co kalibrace a ověřování

BTK musí mít každý zdravotnický přístroj, ověření a kalibrace jen některé typy/druhy.
Informujte se u výrobce, než zbytečně zaplatíte za něco, co nepotřebujete.

Revize/revizní prohlídka není totéž co BTK

Revizní prohlídky jsou předepsány pro určitá konkrétní zařízení, jako zařízení pro rozvod elektrické energie, elektrické rozvody v domě a u zdravotnického prostředku, který je pevně připojen k síťovému zdroji elektrické energie.
Revize nemůže BTK nahradit – jedná se o něco jiného. Informujte se u výrobce, než zbytečně zaplatíte za něco, co nepotřebujete.

Na co si dát pozor

Na trhu jsou firmy, které se tváří, že mohou BTK provést, ale pro daný přístroj nemají pověření od výrobce ani technickou dokumentaci. Pak se tváří, že cosi kontrolují.

Taková kontrola je ale zhola nanic. Nejen, že přístroj nebyl zkontrolovaný, ale ani jejich osvědčení nemá žádnou právní hodnotu, neboť podmínky pro bezpečný provoz stanovené výrobcem ani podmínky zákona nebyly splněny.
Jsou to jen vyhozené peníze. Nic víc.

Proto vždy kontaktujte výrobce / jeho servisní zastoupení, nebo se podívejte do návodu k použití, kde potřebné údaje bývají uvedeny.

Top